Rekruttering av ingeniører og personer med spesialkompetanse

Generelt

Ansettelse av nye medarbeidere er arbeidskrevende, kostandkrevende og ikke minst en «risikofylt» prosess. Bare annonsering i en eller flere aviser kommer fort opp i betydelige beløp før man i det hele tatt har startet selve prosessen. I tillegg kommer bruk av ressurser internt og kostnader forbundet med dette.

Gjennom annonsering og direkte kontakt med utenlandske arbeidssøkere, har vi opparbeidet en database av kvalifiserte utenlandske ingeniører og arbeidssøkende med spesielle kvalifikasjoner. Vi har CV med oversikt over utdanning og arbeidserfaring, dokumentasjon på vitnemål og attester samt referanser fra tidligere arbeidsgivere.

Rekrutteringsbistand og formidling

Ut fra denne oversikten tilbyr vi første fase i ansettelsesprosessen som gjør at kunde slipper annonsering og ressursbruk ved innhenting av dokumentasjon. Formidling av aktuelle kandidater gjøres med først en kort anonymisert presentasjon. Deretter gis kunden tilgang til all tilgjengelig dokumentasjon på kandidater en ønsker å se nærmere på. For å få denne dokumentasjonen må kunden undertegne en intensjonsavtale, som forplikter bare dersom vår formidling fører til ansettelse. Man vil etter dette fritt kunne etablere kontakt med kandidatene og kjøre egen ansettelsesprosess. Kostnader forbundet med den videre prosessen betaler kunden selv. Dersom en av våre kandidater ansettes/velges, vil vi besørge de formelle prosedyrene for godkjenning som arbeidstaker i Norge. Vi jobber etter prinsippet: ” no cure no pay”. Med det menes at kunden betaler for tjenesten bare dersom det ansettes kandidat(er) vi har formidlet.

Utprøving/innleie

Som nevnt innledningsvis er ansettelse av nye medarbeidere forbundet med en viss risiko. Dersom en ønsker å prøve ut valgte kandidat og vedkommende samtykker i det, kan det gjøres ved innleie gjennom oss i en avtalt tidsperiode. Vi vil da ta fullt arbeidsgiveransvar for ansatt inntil vedkommende overføres til fast ansettelse hos kunde. Kunde betaler en pris som inkluderer lønn etter avtale mellom kunde og kandidat, OTP, arbeidsgiveravgift, feriepenger, evt. sykepenger, forsikringer, helligdagsgodtgjørelse og administrasjonspåslag. For oss og kunde er det viktig at den nyansatte trives mens han/hun er her. Vi kan være behjelpelig med gode boforhold.